Cornelia Fischer © 2009

Kropp och själ i balans -
Livet ges en andra chans"

C.Fischer 2008

 Hem

 

 

   Foto: Cornelia Fischer

 

 

 

Friskvård på Arbetsplatsen

Friskvård för dig som arbetsgivare är avdragsgill!

Alla behandlingar som HälsoBalansen Wisby erbjuder är enligt Skatteverkets rekommendationer

avdragsgill friskvård. http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvard/  

 

Är du intresserad av friskvård för din personal?

Kontakta mig på 070-798 35 83

 

Behandlingar/Massage: 800 kr 60 minuter, 600 kr 30 minuter.  

Pris inklusive moms. Lämplig lokal bör finnas tillgänglig. Egen handduk medtages till behandling. Jag kan bli anställd om det underlättar för företaget då verksamheten är vilande just nu.

 

Varför friskvård?

Erbjud dina medarbetare en välgörande stund och prestationen ökar. En bra investering! Personalen känner sig uppskattade som medarbetare och upplever arbetsklimatet mer positivt. Friskvård ger en gladare och nöjdare personal som förhoppningsvis håller sig friskare och därmed presterar mer för företaget. Numera finns det till och med friskvård/motion på recept av läkare mot ohälsa. 

 

Friskvård inom företaget kan vara en start till att ta tag i sitt liv om en människa behöver ändra på något för sin hälsas skull. Läs gärna mer på  halsoframjandet.se och integrativ-medicin.se .

 

Är du mer intresserad för ditt företag så läs gärna ett par Kandidat -uppsatser Från Handels- och Teknik- högskolor som riktat in sig på ämnet kring företag och friskvård.

 

A. Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Carina Carlsson, Emma Frölind [2009]

Läs uppsatsen i sin helhet.

http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:224173

 

SAMMANFATTNING

Det är svårt att mäta friskvården i konkreta siffror hur mycket företag sparar in på en friskvårds- eller hälsoinvestering. Däremot går det att motivera företag att satsa på personalen genom friskvårdens alla positiva effekter, som ökad effektivitet, vilket torde leda till ökad produktivitet, lägre kortlångtidsfrånvaro som även kan leda till färre arbets- och belastningsskador.

B. Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Friskvård inom företag: Vilka effekter ger det på arbetsmotivation och stress?

Författare: André Lidman, Magnus Nilsson [2008]

Läs uppsatsen i sin helhet.

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:141737

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Friskvård är något som blir allt mer etablerat inom svenska företag idag, mycket på grund av att sjukskrivningskostnaderna i företagen ökar. Människans kompetens ses alltmer idag som ett företags viktigaste resurs. Därför att Sverige idag blivit ett informationssamhälle där personalen blir allt mer stillasittande så har det blivit mer viktigt för företagen att personalen har en god hälsa och mår bra. Många får nu ingen motion via sitt arbete och måste därför aktivera sig på något externt sätt, därför har friskvården börjat växa sig allt starkare.

Frågeställning

•Hur värderar anställda friskvård och vad har det för effekter på stress och motivation?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetsmotivation och stress hos den anställde påverkas av friskvård inom företag och vad det i sin tur får för effekter, dels för dom anställda och även för företagen. Grundperspektivet är från de anställdas syn men en mindre del av studien kommer även att beröra ledningens syn på friskvård och vilka motiven bakom kan tänkas vara. Vi kommer även att studera om det finns skillnader mellan kontorsarbetare och övriga arbetare.

Arbetsgång och studiens resultat

Denna studie innefattar både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning, den kvantitativa undersökningen genomfördes med en enkät som delades ut till ca 150 anställda i 6 företag i olika branscher. Samtliga företag som medverkar i studien är verksamma inom Skellefteå kommun. Den kvalitativa delen gjordes med hjälp av intervjuer på personer som besitter rätt kunskap inom vårt ämne. Vår teoretiska referensram gällande de anställdas syn på friskvård utgörs av teorier innehållande motivationsfaktorer samt orsaker till stress, dessa teorier kopplas i analysen samman med det empiriska underlag vi får fram genom enkäterna.

För att kunna tolka företagsledningens sätt att se på friskvården och de olika satsningar de gör för att etablera sitt friskvårdsprogram har vi valt att ta upp ”Reinforcement” eller förstärknings teorin, där beteende skapas utifrån omgivningen. Denna teori kopplade vi sedan i vår analys samman med den empiri vi fått genom intervjuerna.

De resultat vi fått fram visar att friskvård har en påverkan på både motivation och stress för de anställda på företag. Enligt studien så är de anställda som utnyttjar den friskvård som finns tillgänglig mer motiverade på arbetet än de som inte utnyttjar den. Vi fann även tydliga tendenser som visar på att de som utnyttjar friskvården upplever sig själva som betydligt mindre stressade.